Informácia občanom ohľadom kompostovania

02.12.2014 12:28

 Vážení občania,

zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch obci uložil od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu.


V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek je ,ak obec preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.


Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci považujeme za zbytočné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Brdárka za prirodzené a mnohí z Vás to uplatňujú v praxi už viac rokov.


V mesiaci január 2014 Vás navštívi zamestnanec Obce Brdárka  s tlačivom - Čestné vyhlásenie o kompostovaní BIO odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností – vlastníkom rodinného domu , prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome  nebýva.


Tieto čestné vyhlásenia budú uložené na Obecnom úrade a budú slúžiť na preukázanie splnenia povinností obce vyplývajúcich so zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

 

Späť