Nevypaľujte suchú trávu ani záhradný odpad

20.03.2020 10:38

Policajný zbor upozorňuje občanov na stále rozšírenú prax v jarných mesiacoch, ktorou je vypaľovanie trávy, rôznych porastov a spaľovanie biologického odpadu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že akékoľvek spaľovanie biologického odpadu je protiprávnou činnosťou a v závislosti od rozsahu takéhoto protiprávneho konania je možné toto kvalifikovať aj ako trestný čin neoprávnené nakladanie s dopadmi podľa § 302 Trestného zákona.

V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že ak pri takejto činnosti dôjde k rozšíreniu ohňa do okolitého prostredia, môže sa v závislosti od následkov tohto konania kvalifikovať takéto konanie aj ako trestný čin ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 alebo § 301 Trestného zákona. Pokiaľ by oheň zničil alebo poškodil biotopy chránených druhov živočíchov, je možné toto konanie postihovať aj za trestný čin porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona.

Ak by následkom ohňa došlo napríklad k poškodeniu lesa, jeho pôvodca by mohol byť postihovaný aj za trestný čin poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona, nakoľko jeho konaním by vznikla majiteľovi lesa preukázateľná škoda na lesnom poraste.

Ak sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID – 19 nachádzate momentálne doma a jarné počasie vás láka von robiť poriadok na dvore a záhrade, nepoužívajte na to oheň .
Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac ich budeme chrániť

V neposlednom rade - plošné vypaľovanie tráv a porastov môže skončiť pokutou vo výške 331 eur, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Späť