Nevypaľujte trávu

14.03.2014 11:02

Vážení občania,
pre mnohých z nás je jar najkrajším ročným obdobím. Stromy a kríky začínajú pučať,
príchod jari nám ohlasujú aj sťahovavé vtáky, ktoré sa k nám po dlhej ceste znova vracajú.
Na jar sa začína aj práca v záhradkách, viniciach a poliach.
Jar má však aj iné podoby. Každoročne, už niekolko desiatok rokov, sa práve v jarnom
období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar (a nielen vtedy) sme svedkami ako horia medze,
stráne, priekopy, násypy železnicných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady.
Ludia vypaľujú suchú trávu a pritom si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnostou ubližujú
prírode.
Ohen v zárodku ničí sotva sa prebúdzajúci život.
Na popol sa menia rastliny, nižšie i vyššie živočíchy, hniezda vtákov, ba niekedy
v plameňoch končí i život človeka, ktorý oheň založil. Táto činnost sa opakuje na jeseň i v lete
pocas žatvy, alebo tesne po nej sú vypaľované strniská a mnohokrát i ponechaná slama.
Vypaľovanie a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré
majú za následok mnohokrát nevyčíslitelné škody.
Podla štatistiky Okresného riaditelstva Hasicského a záchranného zboru v Rožnave
a Košice – okolie sa ročne zlikviduje okolo 150 nahlásených požiarov.
Hlavné príčiny jarných a jesenných
požiarov:
• úmyselné vypaľovanie suchej trávy
• pálenie a spaľovanie domového odpadu
• zakladanie ohňov v prírode
• neuhasené ohorky z cigariet
• hry detí so zápalkami
Vplyvom požiarov v prírode dochádza:
• k ničeniu prirodzených stanovíšt
rastlinných a živocíšnych druhov
• k narušeniu ekologickej rovnováhy
v prírode
• k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi
• k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd
Požiare sa podielajú na globálnom oteplovaní a tvorbe skleníkového efektu.
.
čo sa deje pri požiari?
• horením sa vyvíja teplota 100 – 800 0C,
• v plamenoch horí tráva, kríky, stromy a teda aj domovy živocíchov, hniezda vtákov
s vajíckami, alebo mládatkami
• plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich smrt jašterice, hady, ježe a casto krát aj takí
bežci ako zajace a srnky
• ničí zárodky života pod povrchom pôdy
• ničí korene plytko koreniacich rastlín
• prirodzenou súčastou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny
• v dyme – udusením nachádza smrť velké množstvo živocíchov
Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona c. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi. Zároveň sa porušuje zákon c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Na
základe porušení týchto zákonov, môžu obcania dostat vysoké pokuty.
Obcan môže dostat pokutu do výšky 332 eur, právnická osoba až do 16 596 eur.
Ak si hovoríte „mna sa to netýka“, mýlite sa. Kolkokrát ste už vo svojej záhradke, na poli, ci
pri lese spalovali staré lístie, trávu, zvyšky z úrody alebo iný bioodpad?
Zákonné spôsoby, ako sa zbavit suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie
v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu v na to urcených
velkoobjemových kontajneroch. Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovat.
Preto sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste skoncili s týmto nezmyselným zlozvykom, ktorý
nenahradí pracovitú ruku ani starostlivost o pozemok. Iba na krátky cas sa spred ocí stratia staré
a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas.
Dostali sme do daru obývat túto krásnu planétu – je na nás, ci tak urobíme v mieri, úcte, láske.
Skúsme to po krokoch – toto by mohol byt jeden z nich.
Preto nevypalujte!!!
V prípade nutnosti telefonicky kontaktujte:
112 linka tiesnového volania
150 záchranný hasicský zbor
Spracovala: Štátna ochrana prírody SR,
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín

 

vypaľovanie.pdf (1848945)

Späť