Opatrenia pošty v čase epidémie

26.03.2020 08:24

Doporučené listy bez doplnkových služieb „Do vlastných rúk“ a/alebo Doručenka – budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej listovej schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. Informácia o dni doručenia bude, tak ako doteraz, zobrazená na www.posta.sk, v časti Sledovanie zásielok.

Otváracie hodiny Pošta Markuška: každý deň len od 8.00 do 10.00 hodiny

Späť