Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

18.07.2022 07:57

Obecné zastupiteľstvo v  Brdárke podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.  7/2022  zo dňa 12.07.2022 určilo

výkon funkcie starostu obce Brdárka

pre nové volebné obdobie r. 2022 - 2026

v rozsahu  0,3 , t. z. v skrátenom minimálnom rozsahu.

 

OZN__MENIE_o_v__kone_starostu_obce.pdf (95456)


 

 

Späť