Petíciu môžete podporiť aj Vy

21.04.2015 13:56

                                                                                                        

 

    P E T Í C I A

                                       občanov mesta Rožňava a okresu Rožňava

                  za prípravu a zahájenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku

                     Gombasek – Včeláre (včítane tunela Soroška) od roku 2016

                                           v Košickom samosprávnom kraji

 

Dôvodový text petície:

 

My občania mesta Rožňava, primátor mesta Pavol Burdiga, občania a starostovia obcí z okresu Rožňava

 

žiadame

o zaradenie a odsúhlasenie v programe rokovania Vlády Slovenskej republiky uznesenie o pokračovaní prípravy a realizácie výstavby rýchlostnej komunikácie R2 v úseku Gombasek – Včeláre od roku 2016, včítane tunela Soroška tak, ako je to uvedené v MASTER PLÁNE  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2015-2020, nakoľko v uvedenej veci nebolo splnené Uznesenie Vlády SR č. 816 zo 4.októbra 2006 v bodoch B1 a B2 a to: ukončiť výstavbu uvedeného úseku R2 do roku 2013.

 

Naša žiadosť v petícii o urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku Gombasek - Včeláre vychádza z týchto dôvodov:

 

  1. dlhodobá vysoká nezamestnanosť v meste, v okrese (do 25%) a v regióne GEMER ( nad 25%) sa nezmení až do doby príchodu nových investorov do priemyselného parku a tento stav bez kvalitnej rýchlostnej cesty R2 bude neriešene pretrvávať
  2. z prehľadnej štatistiky Okresného riaditeľstva policajného zboru Rožňava o nehodovosti vyplýva, že za sledovaných posledných 5 rokov sa horský prechod Soroška na ceste I/50 z hľadiska dopravnej nehodovosti zaraďuje medzi najrizikovejšie miesto na medzinárodnom hlavnom ťahu E 571
  3. rozvoj turistického ruchu a tým vznik pracovných príležitostí je dnes už závislý na kvalite a bezpečnosti rýchlostnej cesty R2 z Košíc do Rožňavy, vstupnej brány do Slovenského raja, Slovenského krasu a jaskýň: Gombasek, Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré sú zaradené do Svetového dedičstva UNESCO  
  4. výstavbou rýchlostnej cesty R2 (hlavne tunela Soroška) sa môže vytvoriť veľké množstvo pracovných príležitostí a miest pre nezamestnaných v baníckej profesii z Nižnej Slanej ( ale aj z Rožňavy),  ktorí stratili svoje zamestnanie nesplnením Uznesenia Vlády SR č. 816 zo dňa 4.otóbra 2006 a to bod B5: pripraviť návrh postupu riešenia udržania ťažby a využitia domácich surovinových zdrojov na ložisku Nižná Slaná do 31.decembra 2006.

 

              BEZ  REALIZÁCIE  týchto časti RÝCHLOSTNEJ   CESTY  R2

                   v úseku  Gombasek – Včeláre tieto problémy zostávajú   

 

NERIEŠITEĽNÉ

 

Z uvedených dôvodov podpisujem petíciu uvedenú v záhlaví dôvodového textu

 

Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava

 

 

Spracoval: Ing. Peter Marko, 24.3.2015

Petíciu môžete svojim podpisom podporiť aj na našom obecnom úrade

peticny hárok P-R2.pdf (165863)

Späť