Pozvánka na 1.ustanovujúce zasadnutie OZ

16.11.2022 18:32

Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle § 13 ods.4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční

dňa 21.11.2022 o 18.00 hodine

v sále obecného úradu Brdárka.

 

Program ustanovujúceho OZ:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

    a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení

    o zvolení zvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného

    zastupiteľstva – člen volebnej komisie

    b) Zloženie sľubu zvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

    c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

    d) Vystúpenie starostu

4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva

7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu a členov

         8. Určenie platu starostu obce

  9. Schválenie uznesení

  10. Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                    

 

Späť