Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

10.06.2019 08:47

    Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle §12 zák.SNR č.369/1990 Zb. riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  14. júna 2019 ( piatok ) o 17.00 hodine v kancelárii obecného úradu.

Program rokovania:

  1. Úvodné náležitosti:
    1. otvorenie zasadnutia,
    2. určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia
  2. Nariadenie obce o pravidlách a udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a údržbe zelene
  3. Rôzne

 

Späť