Pozvánka

26.11.2018 14:29

      Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle §12 zk.SNR č.369/1990 Zb. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.novembra 2018 ( piatok) o 18.00 hodine v sále obecného úradu.

Program rokovania:

 1. Úvodné náležitosti:
  1. otvorenie zasadnutia
  2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva ( predseda MVK),
  4. zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
  5. zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
  6. vystúpenie starostu.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
 3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 4. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení, schválenie poslanca povereného zastupovaním starostu v zmysle § 13b zák SNR č.369/1990 Zb..
 5. Určenie platu starostu.
 6.  Záver.

 

                                                                      

 

Späť