Pozvánka

18.10.2021 11:14

Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

20.10.2021 ( streda ) o 18.00 hod v kancelárii obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2. Návrh VZN o miestnych daniach – zmena poplatku za TKO

3. Čerpanie rozpočtu

4. Diskusia a záver

Na základe pandemickej situácie je vstup na zasadnutie len pre plne zaočkovaných alebo s neg. AG testom nie starším ako 48 hod.

Späť