Pozvánka

16.05.2022 10:15

Starosta obce Brdárka Vás v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  pozýva na riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

19.5.2022 ( štvrtok ) o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu.

 

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2. Záverečný účet, Výročná správa obce za rok 2021

3. Dodatok k zmluve o vývoze VKK

4. Vyhodnotenie dobrovoľ. príspevku na obnovu sadov

5. Diskusia a záver

 

 

                                                           Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka

 

Späť