Pozvánka

04.07.2022 12:07

 

Starosta obce Brdárka v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

8.7.2022 ( piatok ) o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu.

 

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2. Určenie volebných obvodov a okrskov

3. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

4. Určenie úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie

5. Diskusia a záver

 

 

                                                           Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka

 

Späť