Pozvánka

12.12.2022 10:38

Starosta obce Brdárka v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

14.12.2022 ( streda ) o 17.30 hod v kancelárii obecného úradu.

 

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2. Rozpočet na roky 2023-2025

3. Prenájom penziónu-prerokovanie žiadostí

4. Dodatok k zmluve o vývoze odpadu

5. Diskusia a záver

 

Späť