Rokovanie obecného zastupiteľstva

10.12.2018 11:42

Starosta obce Brdárka  v zmysle §12 zák.SNR č.369/1990 Zb. zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  14. decembra 2018 ( piatok )

o 17.00 hodine v kancelárii obecného úradu.

Program rokovania:

 1. Úvodné náležitosti:
  1. otvorenie zasadnutia,
  2. určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia
 2. Nariadenie obce o miestnych daniach
 3. Rokovací poriadok o.z
 4. Využívanie súkromného motorového vozidla na služobné cesty starostu
 5. Predĺženie nájmu kancelárie Marcel ANTAL.
 6. Rozpočet obce na roky 2019-2021
 7. Súhlas zastupiteľstva s malými úpravami rozpočtu do kompetencie starostu
 8. Čerpanie schváleného rozpočtu k 30.11.2018
 9. Zriadenie komisie na vybavovanie sťažností
 10. Vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra
 11. Rôzne a záver.

                                                                           Jaroslav Hric Jančo

                                                                            Starosta obce Brdárka

 

 

Späť