Valné zhromaždenie Lesnej spoločnosti Pod Radzimom

22.02.2016 20:00

Lesná spolocnost Pod Radzimom, pozemkové spoločenstvo
049 34 Brdárka c.35
zverejňuje, že sa uskutoční riadne valné zhromaždenie spoločnosti v sobotu 19.marca 2016 o 13.00 hodine v sále obecného úradu v Brdárke.

  Program rokovania:

1. Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti
2. Hospodárenie spolocnosti v roku 2015
3. Schválenie rocnej uctovnej uzávierky za rok 2015
4. Správa o cinnosti – odborný lesný hospodár
5. Diskusia a záver.

v Brdárke 22.2.2016                   Jaroslav Hric Jančo, predseda výboru spoločnosti
 

 

Späť