Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

04.01.2021 09:29

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke na svojom rokovaní dňa 30.12.2020 :

 1. Prerokovalo

     Návrh na vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka.

 1. Vyhlasuje
  1. V zmysle § 18a ods. 2,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Brdárka
 1. V zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň  28.februára  2021 ,za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka
 1. Určuje
 2. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
  1. miesto konania voľby: priestory kancelárie obecného úradu v Brdárke,
  2. čas konania voľby: 18:00 h.
 1. Termín doručenia písomných prihlášok:

        Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne obecného úradu v Brdárke najneskôr do 10.2. 2021 do 12:00 h

 1. Spôsob doručenia písomných prihlášok:

       Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke  označenej „Voľba hlavného kontrolóra 2021 – neotvárať“

 1. zašlú na adresu: Obecný úrad, Brdárka , Brdárka č.35,04934
 1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení     v znení neskorších predpisov:

    - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru

 1. kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov:    - spôsobilosť na právne úkony v plnom  rozsahu,     - bezúhonnosť.
 2. iné predpoklady:
  • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,
  • práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet)      - flexibilnosť,
  • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,      - prax v oblasti účtovníctva obcí alebo kontroly a znalosti a skúsenosti v oblasti   manažmentu sú vítané.

  

 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
  • údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,
  • adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého    bydliska,
  • kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,
  • účel podania písomnej prihlášky.
 1. Prílohy k prihláške:

a) povinné prílohy:

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom       vzdelaní.

b) ostatné prílohy:

 • štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony                  v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle     zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení     niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na     zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brdárke,
 • informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu     hlavného kontrolóra:
 • podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich,       kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú       podnikateľskú činnosť,
 • je hlavným kontrolórom aj v inej obci.
 1. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:
  1. súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších         predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako   deň nástupu do práce, t. j. 1.3.2021.

  

 1. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:
  1. súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom         zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra,         ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,005 úväzku, t.j.   1 hodina mesačného  pracovného času.
 1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

       Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.

Zverejnené dňa  4.1.2021

Späť