Zápis detí do ZŠ Štítnik

17.04.2023 09:06

Základná škola Štítnik, Školská 295, 049 32 Štítnik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku oznamuje, že v súlade s § 20 ods. 2 až 4
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole
sa v tunajšej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (do 1.
ročníka) pre školský rok 2023/2024.
Rodičia, ktorých dieťa dovŕši do 30. augusta 2023 vek 6 rokov, sú povinní zapísať
svoje dieťa do základnej školy.
Zápis sa bude konať dňa 20. apríla 2023 (vo štvrtok) o 13:00 hod. v základnej škole.
Prosíme, aby sa zápisu zúčastnili zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.
Základná škola zapíše dieťa na základe predloženého rodného listu dieťaťa a
občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Pri zápise sa zároveň vyplatí poplatok 10.- € na
zakúpenie pracovných zošitov.

Mgr. Jana Smolková
riaditeľka školy

Späť