Zasadnutie obecného zastupiteľstva

17.04.2019 08:57

Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle §12 zák.SNR č.369/1990 Zb. riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa  24. apríla 2018 ( streda ) o 17.00 hodine v kancelárii obecného úradu.

Program rokovania:

 1. Úvodné náležitosti:
  1. otvorenie zasadnutia,
  2. určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia
 2. Záverečný účet obce za rok 2018
 3. Výročná správa obce za rok 2018
 4. Oprava strechy na budove OU a dotácia MF SR
 5. Čerpanie rozpočtu za 1Q 2019
 6. Pripomienky nájomcu k údržbe prenajatej nehnuteľnosti
 7. Nariadenie obce o pravidlách a udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a údržbe zelene
 8. Rôzne

                                                                             Jaroslav Hric Jančo    Starosta obce Brdárka

 

Späť