Zasadnutie obecného zastupiteľstva

27.12.2019 09:26

 Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle §12 zák.SNR č.369/1990 Zb. riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa  30.decembra 2019 ( pondelok ) o 17.00 hodine v kancelárii obecného úradu.

Program rokovania:

  1. Úvodné náležitosti:
    1. otvorenie zasadnutia,
    2. určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia
  2. Žiadosť o prenájom hasičskej zbrojnice
  3. Úprava rozpočtu za rok 2019 podľa sk.čerpania
  4. Rozpočet na rok 2020-2022
  5. Rôzne
Späť