Zber odpadov v novom roku

14.12.2016 18:51

Vážení občania

Od januára 2017 bude zber odpadov v našej obci realizovať firma NATURPACK prostredníctvom firmy FURA s.r.o Rozhanovce. V systéme zberu odpadov ani vo výške poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov sa nič nemení.

Každá domácnosť dostane harmonogram vývozu odpadov a vrecia na zber separovaných zložiek odpadov. Na tomto harmonograme sú uvedené zásady zberu triedeného odpadu, termíny vývozu aj to aké komodity sa zbierajú.

  • Žlté vrece na zmiešané plasty a PET fľaše
  • Červené vrece ( bez potlače)   na kovové obaly
  • Zelené vrece na sklo
  • Modré vrece na papier
  • Červené vrece s potlačou FURA je určené na bežný komunálny odpad ktorý Vám môže vzniknúť a vykladá sa spolu s kuka nádobou. Tieto vrecia sa nevysypujú ale berú s odpadom. Upozorňujeme Vás, že akýkoľvek odpad v iných vreciach či nádobách vyvezený nebude a pracovníci zbierajúci odpad Vám ho nemusia zobrať. Preto nesmerujete sťažnosti obci že Vám smeti nevyviezli ak ste ich mali vyložené mimo kuka nádobu v iných vreciach ako v červených s potlačou.

Vývoz takýchto červených vriec s potlačou s komunálnym odpadom je 1xročne bezplatný preto dostane každá domácnosť jedno vrece . Ďalšie červené vrece s potlačou na odpad si môžete zakúpiť na obecnom úrade za 4 € (v cene je aj vývoz odpadu).

 

Vrecia na separovaný odpad budú pri zbere pracovníci vysypávať a vracať domácnosti späť. Ak však budete vrecia na plasty či sklo potrebovať viac dostanete ich bezplatne na vyžiadanie na obecnom úrade. Vyseparované zložky odpadov budú zbierané bez obmedzenia v akomkoľvek množstve.

Budeme preto radi ak budete odpad triediť lebo vytriedený odpad nám budú zbierať naďalej bezplatne. Za komunálny odpad v kuka nádobách  však treba firme platiť a vznikajú tak náklady pre obec aj pre Vás ako obyvateľov.

Naďalej funguje kompostovisko na zelený odpad, pilinu a drevené konáre kde sa zbiera biologicky rozložiteľný odpad. Kompostovisko je pri hlavnej ceste do obce na mieste bývalej skládky odpadu. Nesypte tam preto iný odpad. Táto skládka je priebežne monitorovaná. Druhé kompostovisko je pred rodinnými domami č.12 a 13. O všetky kompostoviská v obci sa starajú členovia o.z AlterNativa.

 

Ďakujeme Vám, že odpad nesypete na čierne skládky.

Pri akýchkoľvek otázkach ohľadom zberu odpadov kontaktujte obecný úrad.

Späť