Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 11:09

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskch zvierat MVDr.Františka LAŠÁKA, bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ.

Zároveň ho poveruje aj vystavovaním veterinárnych certifikátov pre chovateľov.

V prípade nutnosti služieb veterinárneho lekára prosím kontaktujte MVDr.Lašáka.

Kontaktné údaje

Vlčia dolina 1166, 049 25 Dobšiná
Telefón:
058 / 794 11 79
E-mail:

lasakf.dobsina@mail.t-com.sk

Späť