Zverejnenie-nízkouhlíková stratégia

11.11.2020 12:31

Informácia o oznámení.pdf (218377)

Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 k oznámeniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ )
č. s.: OU-RV- OSZP-2020/009426
a) Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava oznamuje verejnosti, že strategický dokument
„Nízkouhlíková stratégia pre mikroregión Štítnická dolina“, podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 4 ods. 1 zákona.
Príslušný orgán
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Názov navrhovanej činnosti
Nízkouhlíková stratégia pre mikroregión Štítnická dolina
Predmet činnosti
Hlavným cieľom je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.
Miesto realizácie
Obce mikroregiónu Štítnická dolina
Navrhovateľ
Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o
b) Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
c) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-pre-mikroregion-stitnicka-dolina
d) Dotknutá obec do 3 pracovných dní informuje verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru pre verejnosť najmenej po dobu 15 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
e) Verejnosť môže doručiť svoje písomné pripomienky k zámeru príslušnému orgánu do 15 dní
od zverejnenie zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia
podľa § 6 ods. 5 na adresu:
Okresný úrad Rožňava
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ernesta Rótha 30
048 01 Rožňava
Písomné stanoviska sa považujú za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán
1. Okresný úrad Rožňava, OSŽP,
2. Zasadnutie združenia obcí mikroregiónu Štítnická dolina

Späť